حالت تعمیر و نگهداری

وبسایت ما در حال تعمیر است ما خیلی زود با خواهیم گشت !!!

آرامش فوق العاده تمام روح من را به دست آورده ام، مثل این صبح های خوشایند بهار که من با تمام قلبم لذت می برم. من تنها هستم و احساس لذت بردن از وجود در این نقطه، که برای سعادت روح مانند من ایجاد شده است.

فرایند جاری85%