021-36720111 www.netexir.ir

ورود

ثبت نام

هنگامی که شما یک حساب کاربری ایجاد می کنید، قادر به پیگیری وضعیت پرداخت، پیگیری تایید خواهید بود و شما همچنین در پایان تور می امتیاز خود را ثبت کنید.
نام‌کاربری*
رمز عبور*
تکرار رمز عبور*
نام*
نام خانوادگی*
ایمیل*
تلفن*
کشور*
* ایجاد یک حساب کاربری به معنی پذیرششرایط استفاده از خدمات ما و سیاست حفظ اسرار است.

آیا از قبل عضو هستید ؟

ورود
021-36720111 www.netexir.ir

ورود

ثبت نام

هنگامی که شما یک حساب کاربری ایجاد می کنید، قادر به پیگیری وضعیت پرداخت، پیگیری تایید خواهید بود و شما همچنین در پایان تور می امتیاز خود را ثبت کنید.
نام‌کاربری*
رمز عبور*
تکرار رمز عبور*
نام*
نام خانوادگی*
ایمیل*
تلفن*
کشور*
* ایجاد یک حساب کاربری به معنی پذیرششرایط استفاده از خدمات ما و سیاست حفظ اسرار است.

آیا از قبل عضو هستید ؟

ورود

دایره مهارت

اندازه کوچک / مستطیل

فتوشاپ90%
HTML / CSS80%
وردپرس100%
فتوشاپکارشناس!
HTML / CSSنرمال
وردپرسعالی

دایره/اندازه کوچک

فتوشاپ90%
HTML / CSS80%
وردپرس100%
فتوشاپعالی!
HTML / CSSنرمال
وردپرسعالی

مربع /با سایز متوسط

فتوشاپ90%
HTML / CSS80%
وردپرس100%
فتوشاپعالی!
HTML / CSSنرمال
ورد پرسکارشناس

دایره/سایز متوسط

فتوشاپ90%
HTML / CSS80%
ورد پرس100%
فتوشاپعالی!
HTML / CSSنرمال
وردپرسکارشناس

مربع/با سایز بزرگ

Photoshop90%
HTML / CSS80%
WordPRess100%
فتوشاپعالی!
HTML / CSSنرمال
وردپرسکارشناس

دایره/باسایز بزرگ

فتوشاپ90%
HTML / CSS80%
وردپرس100%
فتوشاپعالی!
HTML / CSSنرمال
وردپرسکارشناس